Organizačný a návštevný poriadok športových podujatí organizovaných, Slávia Banská Bystrica s.r.o.

Organizačný a návštevný poriadok športových podujatí organizovaných
Slávia Banská Bystrica, s.r.o.

OBSAH:
Článok 1 – Predmet poriadku
Článok 2 – Úvodné ustanovenia
Článok 3 – Oprávnenia člena usporiadateľskej služby
Článok 4 – Povinnosti člena usporiadateľskej služby
Článok 5 – Povinnosti účastníka
Článok 6 – Zákazy pre účastníka
Článok 7 – Vstup a pobyt účastníka na športovom podujatí
Článok 8 – Pravidlá používania vstupeniek
Článok 9 – Vyvedenie účastníka zo športového podujatia
Článok 10 – Organizačné opatrenia
Článok 11 – Počty členov usporiadateľskej služby
Článok 12 – Činnosť členov usporiadateľskej služby
Článok 13 – Opatrenia pri rizikovom športovom podujatí
Článok 14 – Sankcie a iné opatrenia
Článok 15 – Účinnosť
Prílohy

Organizačný a návštevný poriadok športových podujatí
Slávia Banská Bystrica, s.r.o., Komenského 3, Banská Bystrica, IČO: 54 138 973
(ďalej len
“organizátor podujatia”) vydáva podľa § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento organizačný
a návštevný poriadok športového podujatia (ďalej len „poriadok“).

Článok 1
Predmet poriadku

Tento poriadok upravuje:
a) pravidlá organizácie športového podujatia, (ďalej len) športové podujatie v príslušnom
gramatickom tvare
b) pravidlá činnosti usporiadateľskej služby,
c) bezpečnostné opatrenia a ďalšie opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku a životného prostredia v priebehu športového podujatia a v súvislosti s ním a
d) podrobnosti súvisiace s účasťou účastníkov športového podujatia (ďalej len “účastník”) na
športovom podujatí.

Článok 2
Úvodné ustanovenia

(1) Účastníkom je:
a) osoba, ktorá sa z dôvodu športového podujatia zdržiava na štadióne / na športovisku, v jeho
priestoroch alebo v jeho blízkosti, najmä

 1. divák (návštevník),
  2. hráč, pretekár, tréner, rozhodca a ďalšia osoba, ktorá sa aktívne zúčastňuje na
  športovom podujatí,
  3. člen usporiadateľskej služby alebo iná fyzická osoba zabezpečujúca organizáciu
  športového podujatia,
  4. príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, delegát zväzu, dozorný
  orgán obce,
  5. člen realizačného tímu, technický personál, dobrovoľník
  6. novinár, fotograf, člen štábu televízie, rozhlasu alebo zástupca iného média,
  7. iná osoba, ktorá je držiteľom dokladu oprávňujúcim ho na vstup do vymedzených
  priestorov športového podujatia (ďalej len “akreditácia”) a
 2. b) osoba, ktorá sa premiestňuje na športového podujatia alebo odchádza zo športového

(2) Členom usporiadateľskej služby je fyzická osoba určená organizátorom podujatia, ktorá plní úlohy
usporiadateľskej služby na športovom podujatí a je na ten účel náležite označená reflexnou vestou
alebo reflexnou rovnošatou s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“, „SECURITY“,
„DOBROVOĽNÍK“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty alebo služobnou rovnošatou s
označením príslušnosti k prevádzkovateľovi strážnej služby. Ak ide o športové podujatia
medzinárodnej športovej organizácie môže sa používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej
športovej organizácie.
(3) Každý účastník je povinný dodržiavať:

 1. a) povinnosti podľa § 15 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  b) zákazy podľa § 16 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov,
  c) povinnosti uvedené v tomto poriadku,
  d) povinnosti uvedené na vstupenke alebo na informačnom letáku,
  e) bezpečnostné značenia na športovom podujatí a v jeho blízkosti,
  f) usmernenia a pokyny:
 2. členov usporiadateľskej služby,
  2. príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície, dozorného orgánu
  obce a ďalších osôb, ktoré zabezpečujú ochranu verejného poriadku na športovom
  podujatí a
  3. členov hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby.

(4) Účastník svojou účasťou na športovom podujatí, zakúpením vstupenky (permanentky, akreditácie
a pod.) potvrdzuje, že sa mu tento poriadok a jeho obsah stal známym a že jeho porušenie môže byť
dôvodom na zápis do evidencie v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach
(ďalej len “informačný systém”). Účastník sa zaväzuje, že bude tento poriadok a jeho obsah bez
výhrad dodržovať, v prípade porušenia si je vedomý dôsledkov a následkov s toho vyplývajúcich.

Článok 3
Oprávnenia člena usporiadateľskej služby

Člen usporiadateľskej služby je oprávnený:
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či účastník, ktorý vchádza
do priestorov štadióna, nemá pri sebe alebo na sebe vrátane príručnej batožiny:

 1. pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú nádobu, plastovú
  nádobu alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok voči telu dôraznejším,
  2. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania
  alkoholických nápojov na športovom podujatí alebo alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak ide o podujatie v osobitnom
  režime a rizikové športové podujatie,
  3. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o športové podujatie,
  pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti,
  zdravia alebo mravnosti účastníkov,
  4. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo – zvukové vyhotovenie:
 2. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo
  hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných
  ľudských práv a slobôd,
  ii. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo
  neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
  pre ich príslušnosť k niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti,
  etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.
 3. kuklu (oblečenie zahaľujúce tvár aby následne bola znemožnená identifikácia
  osoby).
 4. b) neumožniť vstup na športové podujatie účastníkovi, ktorý vnáša do priestorov športového
  podujatia:
 5. pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú nádobu, plastovú
  nádobu alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok voči telu dôraznejším,
  2. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania
  alkoholických nápojov na športovom podujatí alebo alkoholické nápoje s obsahom
  alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak ide o podujatie v osobitnom
  režime a rizikové športové podujatie,
  3. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o športové podujatie,
  pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti,
  zdravia alebo mravnosti účastníkov,
  4. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo – zvukové vyhotovenie
 6. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo
  hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných
  ľudských práv a slobôd,
  ii. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo
  neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
  pre ich príslušnosť k niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti,
  etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.
 7. nadrozmernú príručnú batožinu, za ktorú sa považuje príručná batožina presahujúca
  rozmery 25 x 25 x 25 cm alebo ktorá sa nezmestí pod sedadlo diváka a obmedzuje tak
  ostatných divákov v plynulom pohybe pomedzi radom sedadiel v hľadisku,
  6. veci uvedené v čl. 6 ods. 1.
 8. kuklu (oblečenie zahaľujúce tvár aby následne bola znemožnená identifikácia
  osoby).
 9. c) neumožniť vstup na športové podujatie účastníkovi, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu,
  omamných látok alebo psychotropných látok,
  d) neumožniť vstup na športové podujatie rizikovému účastníkovi vedenému v evidencii
  informačného systému,
  e) vyzvať diváka na opustenie športového podujatia, alebo neumožniť vstup na športové
  podujatie ak po upozornení členom usporiadateľskej služby pokračuje v nevhodnom správaní
  alebo konaní, alebo ak sa odmietne podriadiť výzve na premiestnenie do príslušného sektoru
  vyčleneného pre priaznivcov družstva, ktoré podporuje,
  f) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na športovom podujatí ak:
 10. po upozornení pokračuje v nevhodnom správaní sa, porušuje verejný poriadok alebo
  narušuje pokojný priebeh športové podujatie alebo
  2. neuposlúchol pokyn na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre
  priaznivcov družstva, ktoré podporuje,
 11. g) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka, ak poruší svoju povinnosť a zaznamenať a
  odovzdať osobné údaje účastníka osobe oprávnenej na spracúvanie údajov účastníka v
  informačnom systéme,
  h) používať na účely plnenia svojich úloh výpisy z evidencie v informačnom systéme,
  i) informovať účastníka na možnosť odloženia si nadrozmernej príručnej batožiny (písm. b)
  bod 5) do úschovne batožín, ak je v mieste podujatia organizátorom zriadená. V prípade, že
  nie je úschovňa zriadená organizátorom, organizátorom poverená osoba (napr. usporiadateľská
  služba) nie je povinná takéhoto účastníka športového podujatia vpustiť do priestorov
  športového podujatia a účastník nemá nárok na vrátenie vstupného.

Článok 4
Povinnosti člena usporiadateľskej služby

(1) Člen usporiadateľskej služby je povinný:
a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť, pohodlie a
informovanosť účastníkov,
b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo
dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov,
c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom športového podujatia,
d) presvedčiť sa, či sa na športovom podujatí chce zúčastniť účastník na to oprávnený a na ten
účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka,
e) neumožniť vstup do priestorov športové podujatie účastníkovi,

 1. ktorého účasť na športové podujatie bola zakázaná,
  2. ktorý nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ho o to člen usporiadateľskej
  služby požiadal,
  3. u ktorého je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok
  alebo pokojný priebeh športové podujatie, alebo
  4. je mladší ako 14 rokov a je bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové
  športové podujatie,
 2. f) zaistiť a odovzdať príslušníkovi Policajného zboru:
  štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o športové podujatie,
  pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti,
  zdravia alebo mravnosti účastníkov,
  2. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo – zvukové vyhotovenie:
 3. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo
  hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných
  ľudských práv a slobôd,
  ii. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo
  neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
  pre ich príslušnosť k niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti,
  etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
 4. g) upozorniť účastníka na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho
  upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh
  športového podujatia,
  h) mať v čase konania športového podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu
  s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“, „SECURITY“, „DOBROVOĽNÍK“ a číslom na
  prednom a zadnom diele, alebo služobnú rovnošatu s označením príslušnosti k
  prevádzkovateľovi strážnej služby; ak ide o športové podujatie môže sa používať aj nápis
  určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie.
  i) predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie
  bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa, dozornému orgánu, príslušníkovi
  Policajného zboru, delegátovi zväzu alebo oprávneným osobám.
  j) prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby vždy iba osobe rovnakého

Článok 5

Povinnosti účastníka
Účastník je povinný:

 1. a) dodržiavať pokyny a nariadenia: organizátora podujatia, platné vyhlášky úradu verejného
  zdravotníctva, platné právne predpisy SR, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície, dozorného orgánu a iných osôb
  zabezpečujúcich organizáciu športového podujatia alebo ochranu verejného poriadku na
  športovom podujatí,
  b) zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh športového
  podujatia,
  c) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas športové podujatie, pokiaľ to organizátor
  vyžaduje a zdržať sa používania alkoholických nápojov počas športového podujatia
  s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu v osobitnom a rizikovom
  režime podujatia,
  d) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas športového podujatia, ak obec vydala
  zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na športovom podujatí,
  e) zdržať sa požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas športového
  podujatia,
  f) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka pri
  výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby,
  g) po ukončení športového podujatia pokojne opustiť priestor športového podujatia,
  h) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre priaznivcov družstva, ktoré podporuje,
  ak ide o rizikové športové podujatie alebo športové podujatie, na ktorom boli vstupenky
  vystavené na meno a priezvisko,
  i) predložiť na výzvu člena usporiadateľskej služby doklad totožnosti za účelom zápisu
  osobných údajov účastníka do evidencie informačného systému, ak porušil povinnosť, alebo
  zákazy účastníka.

Článok 6
Zákazy pre účastníka

(1) Účastníkovi sa zakazuje vnášať na štadión:
a) pyrotechnický výrobok,
b) strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším
(najmä dýka, kord, bodák, nôž, palica, tyč, obušok, sklenená fľaša, parfum, plastová fľaša,
stolička, stojan, boxer a iné podobné predmety),
c) spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
d) elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk,
e) zvieratá,
f) laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na
ostatných účastníkov,

 1. g) prístroje určené na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu (napríklad profesionálne
  fotoaparáty a kamery) okrem mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení,
  h) alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických
  nápojov na športovom podujatí alebo vnášať na rizikové športové podujatia alkoholické
  nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
  i) omamné látky alebo psychotropné látky,
  j) štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na športovom podujatí, pri ktorom
  môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo
  mravnosti účastníkov,
  k) písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo – zvukové vyhotovenie
 2. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich
  programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a
  slobôd,
  ii. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene
  odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k
  niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu
  alebo pre ich náboženské vyznanie.
 3. l) nadrozmernú príručnú batožinu (čl. 3 písm. b) bod 5).
  m) kuklu (oblečenie zahaľujúce tvár aby následne bola znemožnená identifikácia osoby).
 4. n) plagátovú výzdobou, komerčné, nekomerčné a reklamné materiáli bez vopred udeleného
  súhlasu organizátora športového podujatia.

(2) Účastníkovi sa zakazuje:
a) používať počas športového podujatia

 1. pyrotechnický výrobok,
  2. strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu
  dôraznejším, napríklad dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené
  fľaše, plastové fľaše, stoličky, stojany, boxery a iné predmety,
  3. spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
  4. elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce
  nadmerný hluk,
  5. zvieratá,
  6. laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne
  pôsobí na ostatných účastníkov,
  7. prístroje určené na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu (napríklad fotoaparáty a
  kamery) okrem mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení,
 2. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania
  alkoholických nápojov na športovom podujatí alebo vnášať na osobitné športové
  podujatia a rizikové športové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu
  vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
  9. omamné látky alebo psychotropné látky,
  10. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo – zvukové vyhotovenie
 3. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo
  hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných
  ľudských práv a slobôd,
  ii. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo
  neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
  pre ich príslušnosť k niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti,
  etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.
 4. b) navštevovať športové podujatie zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom
  omamných látok alebo psychotropných látok,
  c) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
  d) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom
  alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo
  ohrozeniu riadneho priebehu športového podujatia,
  e) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na športové podujatie alebo zo
  športového podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,
  f) vstupovať počas športového podujatia na hraciu plochu, pretekársku dráhu, športovisko, do
  priestorov určených pre hráčov, pretekárov, trénerov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov a
  ďalších osôb zabezpečujúcich organizáciu športového podujatia,
  g) vhadzovať akékoľvek predmety na hraciu plochu, pretekársku dráhu a do ostatných
  priestorov športového podujatia,
  h) vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a
  heslá,
  i) zakladať ohne,
  j) vzbudzovať verejné pohoršenie,
  k) znečisťovať štadión (priestor športového podujatia) a jeho okolie plagátovou výzdobou,
  komerčnými, nekomerčnými a reklamnými oznamami. Zakazuje sa bez vopred udeleného
  súhlasu organizátora športového podujatia vylepovať a prezentovať akékoľvek komerčné,
  nekomerčné a reklamné materiáli (plagát, vlajka, baner, a pod. ).
  l) ničiť a poškodzovať štadión (priestor športového podujatia) a jeho vybavenie,
  m) hrubo znevažovať, urážať alebo ohrozovať člena usporiadateľskej služby, dozorný orgán,
  príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu, akékoľvek osoby

s príslušnosťou k akémukoľvek klubu/zväzu/federácii/štátnym predstaviteľom a pod., alebo
dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
n) urážať a provokovať ostatných účastníkov verbálne alebo gestom a vulgárne nadávať
ostatným účastníkom,
o) obťažovať a fyzicky napádať ostatných účastníkov,
p) sťažovať účastníkovi pokojný prístup do štadióna / na športovisko ( do priestoru športového
podujatia), brániť mu v prístupe do štadióna / športoviska ( do priestoru športového podujatia),
alebo mu brániť v tom, aby pokojne opustil štadión / športovisko (priestor športového
podujatia),
q) ponúkať na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo
svojej dispozícii,
r) predávať tovary a služby počas športového podujatia,
s) robiť zvukové, obrazové a obrazovo – zvukové záznamy z priebehu športového podujatia,
t) fajčiť v iných než na ten účel vyhradených priestoroch.

(3) Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až g), odseku 2 písm. a) body 1, 2, 4 až 7, písm. f), r) a
s) sa nevzťahujú na prípady, keď organizátor podujatia na tento účel vopred udelil účastníkovi súhlas
alebo ak ide o osobu, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície).
(4) Zoznam vecí uvedených v odseku 1, ktoré je zakázané vnášať na štadión, je znázornený na
piktogramoch, ktoré sú uvedené v prílohe. Piktogramy zakázaných vecí sú spravidla zobrazené na
vstupenkách a na informačných tabuliach pri vstupoch na športové podujatie.

Článok 7
Vstup a pobyt účastníka na športovom podujatí

(1) Vstupovať do priestorov štadióna / na športovisko (priestor športového podujatia) môže iba
účastník, ktorý sa preukáže:

 1. a) platnou vstupenkou,
  b) príslušnosťou k osobe, ktorá sa aktívne zúčastňuje na športovom podujatí v niektorom zo
  súťažiacich družstiev,
  c) príslušnosťou k usporiadateľskej službe, osobám zabezpečujúcim bezpečnosť a ochranu
  verejného poriadku na športovom podujatí, osobám zabezpečujúcim organizáciu športového
  podujatia a technický personál,
  d) akreditáciou.

(2) Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej
polície, alebo inej osoby, ktorá zabezpečuje ochranu verejného poriadku na športovom podujatí je
účastník povinný kedykoľvek sa preukázať vstupenkou alebo akreditáciou. Ak sa účastník nepreukáže platnou vstupenkou alebo akreditáciou, je povinný opustiť priestor štadiónu / športoviska – športového
podujatia. Ak tak neurobí, môže byť zo športového podujatia vyvedený bez nároku na vrátenie
vstupného.
(3) Účastník je povinný sledovať hru z konkrétneho miesta určeného číslom sedadla, označením
tribúny a sektoru, ktoré má uvedené na vstupenke alebo v akreditácii.
(4) Na jednom sedadle môže sedieť len jeden účastník bez ohľadu na vek.
(5) Telesne postihnutým účastníkom sa zabezpečí bezproblémový prístup k vyhradenému miestu za
asistencie určeného člena usporiadateľskej služby.
(6) Účastník sa počas športového podujatia nesmie bezdôvodne zdržiavať v komunikačných zónach
štadióna (priestor športového podujatia), ako sú napr. : vstupné schodiská, schodiská na tribúnach,
únikové východy a zóny, brány, chodby a sociálne zariadenia a iné.
(7) Účastník sa počas športového podujatia nesmie zdržiavať v inom sektore ako má uvedený na
vstupenke alebo v akreditácii.
(8) V blízkom okolí vymedzenej zóny majú okrem hráčov, pretekárov, členov realizačných tímov a
rozhodcov vstup a pobyt povolený len :

 1. a) bezpečnostný manažér organizátora podujatia,
  b) hlavný usporiadateľ organizátora podujatia,
  c) členovia usporiadateľskej služby,
  d) bezpečnostní manažéri súťažiacich družstiev,
  e) technický personál zodpovedný za údržbu a prevádzku, obslužný personál
  f) hasičská jednotka,
  g) záchranná zdravotná služba,
  h) zástupcovia médií akreditovaní na športové podujatie (označení reflexnými vestami s
  nápisom FOTO) a osoby priamo zabezpečujúci výrobu TV signálu zo športového podujatia
  (označení reflexnými vestami s nápisom TV).
  i) iný technický personál určený organizátorom športového podujatia
  j) kameramani a fotografi určený organizátorom športového podujatia (označení reflexnými
  vestami s nápisom FOTO a TV)

Článok 8
Pravidlá používania vstupeniek

(1) Organizátor podujatia môže vydať jednorazovú vstupenku, jednorazovú vstupenku na meno a
priezvisko, vstupenku na meno a priezvisko združenú na viacero športových podujatí (ďalej len
„permanentná vstupenka“) a permanentnú vstupenku na meno a priezvisko.

(2) Jednorazová vstupenka na meno a priezvisko a permanentná vstupenka sú neprenosné. Držiteľ
jednorazovej vstupenky na meno a priezvisko alebo permanentnej vstupenky na meno a priezvisko je
zodpovedný za prípadné porušenie tohto poriadku alebo inej povinnosti osobou, ktorej takúto
vstupenku zapožičal, predal, alebo iným spôsobom vydal.
(3) V prípade straty alebo krádeže jednorazovej vstupenky na meno a priezvisko, permanentnej
vstupenky alebo permanentnej vstupenky na meno a priezvisko je držiteľ povinný oznámiť túto
skutočnosť organizátorovi podujatia, inak nesie za ich prípadné zneužitie zodpovednosť.
(4) Jednorazová vstupenka a jednorazová vstupenka na meno a priezvisko oprávňujú držiteľa na
jednorazový vstup na športové podujatie, ktoré je na vstupenke uvedené. Po opustení štadióna
(športového podujatia) jednorazová vstupenka a jednorazová vstupenka na meno a priezvisko strácajú
platnosť.
(5) Permanentná vstupenka a permanentná vstupenka na meno a priezvisko oprávňuje držiteľa na
vstup na športové podujatie v nej uvedené alebo na športové podujatie určené organizátorom
podujatia.
(6) Ak sa zruší športové podujatie, organizátor podujatia oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný
termín konania športového podujatia alebo spôsob vrátenia vstupného.
(7) Pri vydávaní a používaní jednorazových vstupeniek na meno a priezvisko a permanentných
vstupeniek na meno a priezvisko pre deti do 15. roku veku sú organizátor podujatia a členovia
usporiadateľskej služby oprávnení skontrolovať preukaz poistenca fyzickej osoby, ktorej má byť
takáto vstupenka vystavená.
(8) Organizátor podujatia je oprávnený bez náhrady zrušiť platnosť permanentnej vstupenky
a permanentnej vstupenky na meno a priezvisko jej držiteľovi, ktorý porušil tento poriadok, alebo
platné právne predpisy SR.
(9) Na zakúpenie jednorazovej vstupenky, jednorazovej vstupenky na meno a priezvisko,
permanentnej vstupenky a permanentnej vstupenky na meno a priezvisko nie je právny nárok.
(10) Ostatné podmienky predaja jednorazových vstupeniek a permanentných vstupeniek zverejňuje
organizátor podujatia svojom webovom sídle www.slaviabb.sk, ako aj na ostatných predajných
miestach.

Článok 9
Vyvedenie účastníka z športového podujatia

Člen usporiadateľskej služby, príslušník Policajného zboru alebo príslušník obecnej polície môže bez
náhrady za vstupné vyviesť zo športového podujatia účastníka, ktorý:

1) nedodržiava pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov
Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície, dozorného orgánu, iných osôb
zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na športovom podujatí alebo osôb
zabezpečujúcich organizáciu športového podujatia,

2) porušuje právne predpisy SR, predpisy organizátora podujatia, vyhlášky úradu verejného
zdravotníctva, predpisy národných športových zväzov a predpisy medzinárodných športových
federácií,
3) narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh športového podujatia,
4) požíva alkoholické nápoje počas športového podujatia na ktorom je to zakázané,
5) požíva omamné látky alebo psychotropné látky počas športového podujatia,
6) nezaobstaral si vstupenku do sektoru vyčleneného pre fanúšikov družstva, ktoré podporuje,
ak ide o rizikové športové podujatie alebo športové podujatie, na ktorom boli vstupenky
vystavené na meno a priezvisko,
7) používa počas športového podujatia:

 1. a) pyrotechnický výrobok bez vopred udeleného súhlasu organizátora podujatia a
  príslušných orgánov,
  b) strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu
  dôraznejším, napríklad dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené
  fľaše, plastové fľaše, stoličky, stojany, boxery a iné predmety,
  c) spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
  d) elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce
  nadmerný hluk, bez vopred udeleného súhlasu organizátora podujatia,
  e) zvieratá,
  f) laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne
  pôsobí na ostatných účastníkov,
  g) prístroje určené na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu (napríklad fotoaparáty a
  kamery) okrem mobilných telefónov, bez vopred udeleného súhlasu organizátora
  podujatia,
  h) písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo – zvukové vyhotovenie:
 2. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo
  hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných
  ľudských práv a slobôd,
  ii. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo
  neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
  pre ich príslušnosť k niektorej rase, pohlaviu, národu, národnosti, farbe pleti,
  etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

8) má zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
9) používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom
alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo
ohrozeniu riadneho priebehu športového podujatia,

10) vstupuje počas športového podujatia na hraciu plochu, pretekársku dráhu, alebo do
priestorov určených pre hráčov, pretekárov, trénerov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov a
osôb zabezpečujúcich organizáciu športového podujatia bez vopred udeleného súhlasu
organizátora podujatia,
11) vhadzuje akékoľvek predmety na hraciu plochu, pretekársku dráhu a do ostatných
priestorov štadióna,
12) vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a
heslá,
13) zakladá ohne,
14) vzbudzuje verejné pohoršenie,
15) znečisťuje štadión (priestor športového podujatia) a jeho okolie plagátovou výzdobou,
komerčnými, nekomerčnými a reklamnými oznamami. Vylepuje a prezentuje akékoľvek
komerčné, nekomerčné a reklamné materiáli (plagát, vlajka, baner, a pod. ). Bez vopred
udeleného súhlasu organizátora športového podujatia,
16) ničí a poškodzuje štadión (priestor športového podujatia) a jeho vybavenie,
17) hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje člena usporiadateľskej služby, dozorný orgán,
príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu, akékoľvek osoby
s príslušnosťou k akémukoľvek klubu/zväzu/federácii/štátnym predstaviteľom a pod., alebo
dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
18) uráža a provokuje ostatných účastníkov verbálne alebo gestom a vulgárne nadáva
ostatným účastníkom,
19) obťažuje a fyzicky napáda ostatných účastníkov,
20) ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo
svojej dispozícii.
21) predáva tovary a služby počas športového podujatia, bez vopred udeleného súhlasu
organizátora podujatia,
22) organizuje alebo vykonáva nelegálne stávky alebo poskytuje akúkoľvek súčinnosť pri
nelegálnych stávkach,
23) snaží sa ovplyvniť priebeh a výsledok športového podujatia, najmä prostredníctvom
neprípustného nátlaku na rozhodcu, trénera alebo hráča / pretekára niektorého z družstiev,
24) osvetľuje hráča, pretekára alebo rozhodcu laserovým lúčom alebo iným svetelným
zdrojom,
25) robí zvukové, obrazové alebo obrazovo – zvukové záznamy z priebehu športového
podujatia, bez vopred udeleného súhlasu organizátora podujatia,
26) fajčí v iných než na tento účel vyhradených priestoroch.

Článok 10
Organizačné opatrenia

(1) Spravidla dve hodiny pred začiatkom športového podujatia sa uzatvára celý štadión (priestor
športového podujatia), dovtedy je možné zásobovať miesta poskytujúce služby na štadióne /
športovisku. Ak ide o rizikové športové podujatie, štadión sa uzamkne podľa potreby pred športovým
podujatím.
(2) Pokladne na predaj vstupeniek sa otvárajú spravidla jednu hodinu pred začiatkom športového
podujatia.
(3) Príchod členov usporiadateľskej služby na štadión, rozdelenie a obsadenie pozícií, je spravidla dve
hodinu pred začiatkom športového podujatia.
(4) Vstupy na štadión sa spravidla otvárajú jednu hodinu pred začiatkom športového podujatia.
(5) Koordinácia a spojenie zainteresovaných zložiek prebieha rádiovou komunikáciou/ mobilným
telefónom. Rádiovou komunikáciou/mobilným telefónom sú v spojení hlavný usporiadateľ ,
bezpečnostný manažér , sektoroví vedúci, zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby, zástupca
príslušníkov Policajného zboru, zástupca príslušníkov obecnej polície, zástupca hasičskej jednotky,
zástupca záchrannej zdravotnej služby, a zástupcovia súťažiacich klubov.
(6) Ak ide o rizikové športové podujatie, a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej organizácie,
používa sa pri vchodoch a východoch (športového podujatia) štadióna a v priestoroch (športového
podujatia) štadióna kamerový systém, ktorý umožňuje počas športového podujatia nepretržité
monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu účastníka alebo iného predmetu a zabezpečí
záznam v digitálnej forme. Kamerový systém má svoju centrálu a monitorovaciu miestnosť tzv.
„VELÍN“. Kamerový systém obsluhuje a monitoruje organizátorom podujatia určený, vyškolený
technik v prítomnosti bezpečnostného manažéra ktorého určil organizátor podujatia.
(7) Najmenej 30 minút pred začiatkom športového podujatia je na športovom podujatí zabezpečená
sanitka RZP /RLP. Počet posádok RZP / RLP sa upraví podľa počtu účastníkov a rizikovosti
športového podujatia. V priestoroch športového podujatia je zdravotná miestnosť, slúžiaca aj ako
antidopingová miestnosť.
(8) V priestoroch štadióna sú vyvesené požiarne a poplachové smernice. Hasičská jednotka je náležite
vybavená na uhasenie dymovníc, svetlíc a iných horľavých materiálov.
(9) Všetky núdzové východy a únikové cesty musia byť počas trvania športového podujatia voľné.
Všetky brány k núdzovým východom a únikovým cestám musia byť počas trvania športového
podujatia pod dohľadom členov usporiadateľskej služby, alebo protipožiarnej asistenčnej hliadky .
Zodpovednosť za ich otvorenie majú členovia usporiadateľskej služby ktorý boli na to určený, alebo
protipožiarne asistenčné hliadky.

Článok 11
Počty členov usporiadateľskej služby

Počty členov usporiadateľskej služby:

(1) Počet členov usporiadateľskej služby na športovom podujatí je najmenej 10 členov
usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100
divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.
(2) Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom športovom podujatí je najmenej 25
členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100
divákov zvyšuje najmenej o dvoch členov usporiadateľskej služby.
(3) Najmenej 20% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria zamestnanci
prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície, ak ide o podujatie
s osobitným režimom.
(4) Ak ide o rizikové športové podujatie, najmenej 60% počtu všetkých členov
usporiadateľskej služby tvoria zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci
obecnej polície.
(5) Na základe konkrétnych podmienok športového podujatia, môže obec na základe žiadosti
organizátora podujatia alebo na základe vlastného podnetu určiť počet členov
usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu. V bodoch (1) – (5) sa aplikuje zákon č. 1/2014 Z.
z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 12
Činnosť členov usporiadateľskej služby

(1) Člen usporiadateľskej služby pred športovým podujatím je povinný:
a) oboznámi sa s umiestnením prístrojov, zariadení a iných pomôcok, ktoré je potrebné použiť
v prípade nebezpečenstva (hasiace prístroje, telefón, únikové východy, miesto zdravotníckej
pomoci, sanitka),
b) vykonáva opätovne kontrolu vo svojom sektore, či sa tam nenachádzajú voľné, zakázané
alebo nebezpečné predmety (tehly, suť, kamene, pyrotechnika, tyče a iné predmety, ktoré by
mohli byť použité ako zbraň),
c) koordinuje pohyb davu vstupujúcich účastníkov a inštruuje k zaujatiu miesta na
sedenie/státie, k nájdeniu sektoru, bufetu, WC, prípadne poskytuje informačnú pomoc pri
otázkach od účastníkov,
d) vykonáva kontrolu vstupeniek a prehliadky účastníkov (prehliadky transparentov, zástav a
nápisov na nich),
e) zabezpečuje, aby vchody, prechody a únikové východy boli čisté a prechodné bez
akýchkoľvek prekážok vrátane stojacich účastníkov,
f) vykonáva monitorovanie a dozor nad účastníkmi, aby nevnášali alkohol a zakázané
predmety do priestorov športového podujatia,
g) vykoná dozor, aby sa v priestoroch športového podujatia a vo vyhradených zónach
nenachádzali účastníci, ktoré nemajú autorizovaný vstup.

(2) Člen usporiadateľskej služby počas športového podujatia:
a) neustále monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v určenom sektore, (správanie,
počet, hustota, aktivity, narušenia, incidenty a iné),
b) upozorňuje divákov na možné porušenia poriadku, ak sa napätie agresie stupňuje avšak ešte
nedošlo k protiprávnemu konaniu (pokus o vylezenie na oplotenie, prípadne pokus vstupu do
priestorov, kde účastník nemá oprávnenie sa zdržiavať a iné),
c) zabezpečuje, aby účastník bez oprávnenia nevstúpil na hraciu plochu, pretekársku dráhu
alebo do vyhradených zón na ktoré nemajú autorizovaný vstup,
d) monitoruje situáciu, či sa na tribúnach neobjavili sklenené fľaše, poháre a ďalšie zakázané
predmety,
e) monitoruje a ihneď hlási použitie pyrotechnických prostriedkov určenej osobe,
f) monitoruje dodržiavanie zákazu fajčenia,
g) udržiava priechodnosť vchodov, prechodov a únikových východov,
h) hlási závažné incidenty hlavnému usporiadateľovi, alebo určeným osobám organizátorom.

(3) Člen usporiadateľskej služby po skončení športového podujatia:
a) smeruje divákov k najbližšiemu východu,
b) skontroluje sedadlá v určenom sektore, toalety a prípadné škody hlási hlavnému
usporiadateľovi, alebo určeným osobám organizátorom,
c) skontroluje, či všetci účastníci opustili určený sektor a či sa tam nenachádzajú osoby bez
oprávnenia,
d) hlási všetky incidenty a problémy, ktoré nastali v určenom sektore počas športového
podujatia hlavnému usporiadateľovi, bezpečnostnému manažérovi, alebo určeným osobám
organizátorom.

Článok 13
Opatrenia pri rizikovom športovom podujatí

(1) Najmenej päť dní pred rizikovým športovým podujatím a v deň rizikového športového podujatia sa
uskutoční porada za účasti bezpečnostného manažéra federácie / organizátora, bezpečnostných
manažérov súťažiacich družstiev, delegáta zväzu, zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby,
príslušníka Policajného zboru, dozorného orgánu obce, zástupcu hasičskej jednotky, zástupcu
záchrannej zdravotnej služby, a ak je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na organizácii
športového podujatia.
(2) Ak je športové podujatie označené za rizikové v čase kratšom ako päť dní pred jeho začiatkom,
bezpečnostný manažér zabezpečí uskutočnenie takejto porady bezodkladne po označení športového
podujatia za rizikové a v deň konania športového podujatia.

(3) Bezpečnostný manažér po požiadaní Policajného zboru o súčinnosť pri zabezpečení ochrany
verejného poriadku a pokojného priebehu športového podujatia priebežne informuje Policajný zbor o
predpokladanom počte rizikových účastníkov a o ďalších dôležitých skutočnostiach súvisiacich so
športovým podujatím.
(4) Bezpečnostný manažér organizátora podujatia detailne rozpracuje bezpečnostné opatrenia na
konkrétne športové podujatie. Priebežne ich aktualizuje podľa vývoja situácie, informuje o nich
Policajný zbor, obec a delegáta zväzu, koordinuje prípravu bezpečnostných opatrení a ich vykonávanie
v súčinnosti s ostatnými osobami zabezpečujúcimi ochranu verejného poriadku na športovom podujatí.
Bezpečnostný manažér po ukončení rizikového športového podujatia vyhodnocuje vykonané
bezpečnostné opatrenia a ich účinnosť.
(5) Pri rizikovom športovom podujatí sa vyčlenia a označia samostatné sektory pre divákov
podporujúcich jedno družstvo a samostatné sektory pre divákov podporujúcich druhé družstvo. Medzi
rizikovými účastníkmi sa vyhradia prázdne sektory. Zároveň musí byť vyčlenený najmenej jeden
sektor v nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššej kategórii vstupeniek, ak takéto
vstupenky boli distribuované.
(6) Pred vstupom účastníkov do sektorov sa uskutoční najmenej dvoj zónová bezpečnostná prehliadka.
(7) Počas celého trvania rizikového športového podujatia sa vykonáva nepretržitý dohľad nad
priestorom športového podujatia a v jeho okolí.

Článok 13 a
Kamerový systém a záznam z monitorovania

(1) Organizátor podujatia upovedomuje účastníkov, že v prípade rizikového podujatia (možnosť
využiť v akomkoľvek režime) je ako organizátor podujatia v zmysle § 21 ods. 1 zákona povinný
zriadiť pri vchodoch a východoch športového podujatia / štadióna a v priestoroch športového podujatia
/ štadióna kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie
uvedených priestorov a identifikáciu účastníka alebo iného predmetu a zabezpečiť z tohto
monitorovania záznam v digitálnej forme, ktorý je možné v zmysle § 21 ods. 4 zákona využiť len na
účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania,
disciplinárneho konania a vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 zákona a na účely
plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu. Zároveň je organizátor
podujatia v zmysle § 6 ods. 1 písm. r) povinný tento záznam z monitorovania sprístupniť oprávneným
osobám a orgánom.
(2) Organizátor podujatia upovedomuje účastníkov, že spracúvanie ich osobných údajov podľa odseku
1 je nevyhnutné a vykonáva sa na základe zákona a z dôvodu verejného záujmu, tzn. že k spracúvaniu
osobných údajov nie je potrebný súhlas účastníka.

Článok 14
Sankcie a iné opatrenia

(1) Organizátor podujatia je oprávnený voči účastníkovi, ktorý porušil tento poriadok vyvodiť sankcie
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, predpisov športového zväzu a medzinárodných
športových federácií a uplatniť si voči tomuto účastníkovi náhradu škody spočívajúcej v zmenšení
majetku organizátora podujatia v podobe zaplatených pokút udelených príslušnými orgánmi obce, štátu, medzinárodných športových federácií, náhradu iných majetkových a nemajetkových škôd
spôsobených porušením právnych povinností účastníka a zakázať účastníkovi vstup na športové
podujatie organizované športovými zväzmi Slovenskej Republiky a medzinárodných športových
federácií.
(2) Organizátor podujatia je oprávnený zapísať účastníka, ktorý svojím konaním poruší tento poriadok,
do evidencie informačného systému podľa § 22 zákona.
(3) Údaje o účastníkovi, ktorý sa dopustí závažnejšieho protiprávneho konania organizátor podujatia
okrem zápisu do evidencie informačného systému podľa § 22 zákona, oznámi aj príslušným orgánom
na pre jednanie priestupku alebo trestného činu.
(4) Účastník môže byť podľa závažnosti jeho protiprávneho konania obmedzený na osobnej slobode
(zadržaný) a odovzdaný na ďalšie konanie orgánom Policajného zboru.
(5) Organizátor nezodpovedá za zranenia účastníka podujatia súvisiacim s podujatím /lopta, puk,
náboj, a iné./ Organizátor nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou,
alebo nedodržiavaním organizačného a návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných osôb
a všetky škody spôsobené na štadióne (priestor športového podujatia) správaním a konaním účastníkov
v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú organizátorom vymáhané podľa platných právnych
predpisov SR.

Článok 15
Účinnosť

Tento poriadok nadobúda účinnosť 01. 06. 2022

Dušan Bánovský v.r.
SECURITY MANAGER

Tento organizačný a návštevný poriadok športových podujatí vrátane príloh je výlučne vypracovaný pre Slávia Banská Bystrica, s.r.o., Komenského 3, Banská Bystrica, IČO: 54 138 973 ako organizátora športových podujatí jeho kopírovanie alebo šírenie je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti BDM group s.r.o., Kuzmányho 7, Banská Bystrica, IČO: 47 383 232, info@bdmgroup.sk. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prílohy k organizačnému a návštevnému poriadku:

ZOZNAM VECÍ ZAKÁZANÝCH VNÁŠAŤ NA ŠPORTOVÉ PODUJATIE V
PIKTOGRAMOCH

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

1/ Vstup na športové podujatie je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou /akreditáciou, ktorou je účastník povinný
preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.
2/ Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup na športové podujatie hlavným vchodom a
je im vyhradený sektor podľa pokynu usporiadateľa. Sprevádzajúca osoba je v závislosti od charakteru podujatia povinná pri vstupe sa
preukázať platnou vstupenkou.
3/ Vstup do priestorov športového podujatia môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok
a bezpečnosť športového podujatia, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správania. Zákaz vstupu platí pre osoby
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.
4/ Vstup zvierat na športové podujatie je zakázaný. Zakázané je vnášať na športové podujatie aj nápoje a jedlo.
5/ Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť
život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení štadiónu. Do priestorov je zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku
– amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia.
6/ Pri vstupe na športové podujatie sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. V odôvodnených prípadoch je možné túto prehliadku vykonať
aj v priestoroch športového podujatia. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky
strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z
priestorov športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného.
7/ Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch športového podujatia spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom
neznehodnocuje majetok organizátora športového podujatia.
8/ Návštevník je povinný uhradiť organizátorovi športového podujatia všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.
9/ Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch športového podujatia čistotu a poriadok. Vo všetkých priestoroch športového podujatia
platí prísny zákaz fajčiť.
10/ Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na produkčnú plochu /ihrisko a pod./ počas športových podujatí ako aj po ich skončení.
11/ V priestoroch športového podujatia platí zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné len na základe
predchádzajúceho súhlasu organizátora podujatia.
12/ Pred vstupom na športové podujatie ako aj v jeho priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných
prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je na športove podujatie zakázaný.
13/ Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v priestoroch športového podujatia len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov. Vstup do
iných priestorov športového podujatia je návštevníkom zakázaný.
14/ Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.) organizátor nezodpovedá.
15/ Každý návštevník športového podujatia súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti
akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti
s organizátorom podujatia, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.
16/ Organizátor nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním organizačného a návštevného
poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov a všetky škody spôsobené na športovom podujatí správaním a konaním návštevníkov
v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú organizátorom vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.
17/ Ustanovenia organizačného a návštevného poriadku sú platné pre celý objekt športového podujatia vrátane parkovacích priestorov a
iných priestorov a objektov.
18/ Účastník podujatia je povinný dodržiavať Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia (je zverejnený na vyžiadanie v
POKLADNI a webovom sídle organizátora), pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru,
obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh
podujatia, pričom účasťou na podujatí sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá účasti na podujatí stanovené v Organizačnom a návštevnom
poriadku športového podujatia.

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA

Podľa ustanovenia § 16 písm. i) a j) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí

VSTUPOVANIE DO PRIESTOROV URČENÝCH PRE SÚŤAŽIACICH ŠPORTOVCOV, ROZHODCOV, DELEGÁTOV ZVÄZU A
HÁDZANIE AKÝCHKOĽVEK PREDMETOV NA HRACIU PLOCHU JE ZAKÁZANÉ!

PORUŠOVANIE TOHTO ZÁKAZU JE v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.
JEDNÝM Z DÔVODOV PRE VYVEDENIE ÚČASTNÍKA Z PODUJATIA A ZAKÁZANIA JEHO ĎALŠEJ ÚČASTI NA PODUJATÍ
BEZ NÁROKU NÁHRADY ZA VSTUPNÉ a podľa § 26 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí priestupkom  diváckeho násilia, za ktorý možno uložiť pokutu od 300 € do 10 000 € alebo uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na  určených podujatiach až na päť rokov.

 

 


Domovský stánok pre zápasy Niké Extraligy žien a EuroCup Women družstva slávia Banská Bystrica: Športová hala DUKLA, Cesta na štadión 28, 974 04  Banská Bystrica 4

Miesto konania zápasov mládežníckych družstiev Slávia ŠKP Banská Bystrica: Telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 09  Banská Bystrica 9

Miesto konania zápasov družstiev minižiačok Slávia ŠKP Banská Bystrica: Telocvičňa Spojenej školy (Stredná odborná škola), Školská 7, 974 01  Banská Bystrica 1